Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

im. Marii Goeppert Mayer


Ochrona Radiologiczna | Radioekologia | Promieniotwórczość Naturalna | Skażenia

Dane kontaktowe:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel/fax 032 259 2295
e-mail: mwysocka@gig.eu

Oferta badawcza:

  • Promieniotwórczość w próbkach stałych (osady, materiały budowlane, gleba, odpady, mat. biologiczne, etc.)
  • Promieniotwórczość w próbkach ciekłych (wody pitne, powierzchniowe, kopalniane, etc.)
  • Skażenia promieniotwórcze powietrza
  • Dozymetria indywidualna i środowiskowa
  • Radon w powietrzu i glebie
  • Ekspertyzy
szczegółowa oferta >>>

Monitoring radiacyjny kraju:

Galeria zdjęć:

Oferta badawcza

Ekspozycja na promieniowanie gamma

(badanie akredytowane)

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Tekst ujednolicony przez Departament Prawny Państwowej Agencji Atomistyki. Brzmienie ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. uwzględniające tekst jednolity z 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 276)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, Dz.U. Nr 124, poz. 863)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. nr 98, poz. 980)

Metoda:
pomiar kermy / mocy kermy w powietrzu (dawkomierze termoluminescencyjne - TLD, komory jonizacyjne)
pomiar przestrzennego równoważnika dawki (radiometry) - poza akredytacją

KONTAKT:
Krystian SKUBACZ, tel. 32 259 2816, kskubacz@gig.eu