O nas

Historia:

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej działające w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach rozpoczęło działalność na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z występowaniem narażenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych. Narażenie to wywołane jest obecnością wód o podwyższonej koncentracji izotopów radu (tzw. wód radonośnych) oraz powstających z nich osadów promieniotwórczych (wewnątrz rur, w chodnikach kopalń lub na dnie osadników i cieków wodnych). Narażenie to nie ogranicza się tylko do podziemi kopalń ponieważ wody dołowe odprowadzane są na powierzchnię, gdzie generują zagrożenie dla wszystkich ludzi przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie jak również dla środowiska naturalnego – zwierząt i roślin.

Badanie skutków wprowadzania do środowiska substancji radioaktywnych, czyli szeroko rozumiana ochrona radiologiczna oraz radioekologia, jest głównym obszarem badań prowadzonych przez nasz zespół. Badania te możliwe są tylko dzięki najnowocześniejszej, a zarazem unikalnej na skalę Polski aparaturze pomiarowej. Centrum działa w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego nadzorowanego przez Państwową Agencje Atomistyki oraz jest członkiem międzynarodowej sieci ALMERA nadzorowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej IAEA. Centrum świadczy kompleksowe usługi badawcze oraz eksperckie w obszarze ochrony radiologicznej.

Zespół:

Michał Bonczyk

Michał Bonczyk

dr inż.
Kierownik Zakładu
, Adiunkt
32 259 2720
+48 530 742 936
mbonczyk@gig.eu

Spektrometria promieniowania gamma, odpady przemysłowe o podwyższonej promieniotwórczości, NORM/TENORM, oceny narażenia radiacyjnego, radon, monitoring skażeń promieniotwórczych, pomiary terenowe.

Małgorzata Wysocka

Małgorzata Wysocka

dr hab. inż.
Z-ca kierownika, Profesor instytutu

32 259 2814
mwysocka@gig.eu

Radon, pomiary stężenia radonu w budynkach, ekshalacja radonu, indeks radonowy, radon na terenach pogórniczych.

Krystian Skubacz

Krystian Skubacz

dr hab.
Profesor instytutu

32 259 2816
ksubacz@gig.eu

Dozymetria radiacyjna, TLD, kontrola dawek promieniowania, stężenie energii potencjalnej alfa (PAEC), badania aerozoli.

Stanisław Chałupnik

Stanisław Chałupnik

dr hab. inż.
Profesor instytutu

32 259 2815
schalupnik@gig.eu

Spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC), oczyszczanie wód kopalnianych z radu, radon/toron.

Bogusław Michalik

Bogusław Michalik

dr hab.
Profesor instytutu

32 259 2380
bmichalik@gig.eu

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna w środowisku, monitoring radiacyjny środowiska, radioekologia, narażenie zawodowe związane z NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), wpływ NORM na środowisko, postępowanie z odpadami NORM, prewencja i ograniczanie zagrożenia radiacyjnego.

Izabela Chmielewska

Izabela Chmielewska

dr
Asystent

32 259 2714
ichmielewska@gig.eu

Radiochemia, spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC) spektrometria alfa, promieniotwórczość wód pitnych.

Krzysztof Samolej

Krzysztof Samolej

dr inż.
Asystent, IOR

32 259 2382
ksamolej@gig.eu

Oczyszczanie wód z radu za pomocą zeolitów, spektrometria alfa, pomiary terenowe.

Agata Grygier

Agata Grygier

mgr inż.
Fizyk Medyczny

32 259 2802
agrygiel@gig.eu

Dozymetria radiacyjna, TLD, kontrola dawek promieniowania.

Sandra Nowak

Sandra Nowak

mgr inż.
Fizyk Medyczny

32 259 2783
snowak@gig.eu

Radon w budynkach.

Maria Karska

Maria Karska

Technik
32 259 2381
mkarska@gig.eu

Kontrola dawek promieniowania, stężenie energii potencjalnej alfa (PAEC).

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Technik
32 259 2174
rkolodziej@gig.eu

Pomiary terenowe, radon, przygotowanie próbek do badań.

Urszula Pomykała

Urszula Pomykała

Technik
32 259 2715
upomykala@gig.eu

Przygotowanie próbek do badań, radiochemia.

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Specjalista
32 259 2295
aszymanska@gig.eu

Sprawy administracyjno-organizacyjne, kontakt z klientami.

Wyposażenie i pracownie:

Spektrometria promieniowania gamma

5 spektrometrów promieniowania gamma wyposażonych w detektory HPGe o wydajnościach względnych od 30 do 50%.
Zakres energetyczny: 35 – 3000 keV
Dolny limit detekcji dla Cs-137: 0,1 Bq/kg przy czasie pomiaru 80 000 s i wielkości próbki ok 150 g. Dla próbek ciekłych istnieje możliwość zatężenia i obniżenia limitów detekcji nawet do 0,01 Bq/kg.
Domki osłonne ołowiane o grubości 15 cm wykonane z ołowiu niskotłowego.

Spektrometry ciekłoscyntylacyjne LSC

Metoda spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej promieniowania jądrowego (LSC, z j. ang. Liquid Scintillation Counting) jest szeroko stosowaną metodą pomiaru aktywności naturalnych i sztucznych nuklidów promieniotwórczych, emiterów promieniowania alfa i beta. Promieniowanie powoduje wzbudzenie cząsteczek scyntylatora, który emituje kwanty świetlne, rejestrowane przez spektrometr. Dzięki przetworzeniu otrzymywanych impulsów możliwe jest uzyskanie tzw. widma energetycznego rejestrowanych cząstek, na podstawie którego określa się aktywność badanego nuklidu czy nuklidów.

Spektrometria ciekłoscyntylacyjna umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej wydajności detekcji promieniowania, zbliżonej do 100%, co ma ogromne znaczenie przy pomiarach nuklidów alfapromieniotwórczych takich jak: izotopy radu Rn-222, Ra-226 czy izotopy ameryku Am-241 lub emitujących niskoenergetyczne promieniowanie beta – tryt H-3 czy radiowęgiel C-14. W połączeniu ze stosowaniem preparatyki radiochemicznej dla separacji wybranych nuklidów jest bardzo użyteczna przy monitoringu skażeń środowiska, powodowanych przez naturalne czy sztuczne nuklidy promieniotwórcze.

Laboratorium posiada:

 • 2 spektrometry ciekłoscyntylacyjne (LSC) Quantulus
 • przenośny spektrometr ciekłoscyntylacyjny (LSC) TRIATHLER
 • Tricarb 2910 TR – niskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny firmy Packard

Spektrometry promieniowania alfa

 • 4 spektrometry promieniowania alfa wyposażone w detektory Si (PIPS)
 • Powierzchnia czynna detektorów 450 mm2
 • 4 niezależne komory pomiarowe
 • oprogramowanie do analizy widma GENIETM 2000

Dozymetria termoluminescencyjna TLD

Pracownia dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD) zajmuje się badaniem dawek od promieniowania rentgenowskiego, gamma, beta i neutronowego, a także pomiarem stężeń energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

Laboratorium dysponuje:

 • zautomatyzowanym systemem do pomiaru dawek firmy Panasonic, w którego skład wchodzi: automatyczny czytnik UD-7900M, irradiator UD-794 oraz dawkomierze typu UD802, UD807 i UD813
 • czytnikami detektorów termoluminescencyjnych Harshaw TLD Reader 5500 oraz Reader Analyser TLRA-95
 • aparatem rentgenowskim (320 keV) z zestawem filtrów
 • instalacją do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażoną w źródła 137Cs o aktywnościach 0,01 Ci, 1 Ci i 100 Ci
 • zdalnie sterowaną ławą kalibracyjną
 • urządzeniem do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem gamma (źródło 137Cs, 50 mCi)
 • urządzeniem do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1Ci)
 • urządzeniem do napromieniania obiektów promieniowaniem beta (źródło 90Sr/Y, 50 mCi)

Pracownia pomiaru radonu

Pracownia wyposażona jest w system do pomiaru stężenia radonu Radosys – za pomocą detektorów śladowych CR-39.

Laboratorium wyposażone jest w:

 • łaźnię wodną RB4
 • mikroskop optyczny- RADOMETER MICROSCOPE
 • oprogramowanie RadoMeter l.941

Pracownia Radiochemiczna kl. II

Pracownia Radiochemii wyposażona jest w urządzenia służące do wstępnego przygotowania, następnie preparatyki chemicznej różnych próbek środowiskowych.

Najważniejsze z nich to:

 • piece muflowe firmy Nabertherm z możliwością zaprogramowania kilku etapów (rożnych temperatur) spopielania próbki w zależności od matrycy
 • suszarki laboratoryjne firmy Memmert z płynną regulacją temperatury do 210°C
 • wytrząsarka laboratoryjna firmy GFL z regulowaną częstotliwością wytrząsania, stosowana do próbek o większej objętości (do 1 L)
 • wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex, do próbek o niewielkiej objętości
 • zestaw płyt grzejnych z wbudowanym mieszadłem magnetycznym
 • miernik firmy WTW wraz z dedykowanymi sondami do pomiarów parametrów wody lub próbek ciekłych: pH, przewodności elektrolityczna, potencjał redox, stężenie tlenu
 • wagi analityczne firmy Sartorius i Radwag

Pracownia źródeł promieniowania kl. Z

W pracowni znajduje się:

 • aparat rentgenowski (320 keV) z zestawem filtrów
 • instalacja do wytwarzania skolimowanej wiązki promieniowania gamma wyposażoną w źródła 137Cs o aktywnościach 0,01 Ci, 1 Ci i 100 Ci
 • zdalnie sterowana ława kalibracyjna
 • urządzenie do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem gamma (źródło 137Cs, 50 mCi)
 • urządzenie do panoramicznego napromieniania obiektów promieniowaniem neutronowym (źródło 241Am-Be, 1Ci)
 • urządzenie do napromieniania obiektów promieniowaniem beta (źródło 90Sr/Y, 50 mCi)

Galeria:

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content